Choose the appropriate paymentMinistry of Economy
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար Pay
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի ժամկետը երկարաձգելու համար Pay
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի հայտ ներկայացնելու համար Pay
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագիր տալու համար Pay
Աշխարհագրական նշման կամ ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագրի կրկնակ տալու համար Pay
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի գրանցման դեմ առարկություն ներկայացնելու համար Pay
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերի վերաբերյալ կայացված ցանկացած որոշման դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտը հետ կանչելու համար Pay
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտի փաստաթղթերում փոփոխություն, լրացում կամ ճշգրտում կատարելու համար Pay
Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի փորձաքննություն անցկացնելու համար Pay
Աշխարհագրական նշումների, ծագման տեղանունների և երաշխավորված ավանդական արտադրանքների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով փորձաքննության ընթացքում պետական լիազոր մարմնի հարցմանը համապատասխան լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամկետի երկարաձգման համար Pay
Ապրանքային նշանը Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու համար Pay
Ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար
Other actions
Pay
Ապրանքային նշանի գրանցման համար Pay
Ապրանքային նշանի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար Pay
Ապրանքային նշանի գրանցումը զատելու համար Pay
Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու կամ մասնակի գրանցման մասին կրկնական փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Ապրանքային նշանի հայտի զատման համար Pay
Ապրանքային նշանի հայտում փոփոխություն կատարելու համար Pay
Ապրանքային նշանի միջազգային գրանցման կամ տարածքային ընդարձակման հայտ ներկայացնելու համար Pay
Ապրանքային նշանի վկայագրի կրկնակ տալու համար Pay
Ապրանքային նշանի փորձաքննություն անցկացնելու համար
Other actions
Pay
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան յուրաքանչյուր դասով ներկայացված համակցված նշանին նույնական կամ նման ապրանքային նշանների համար Pay
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության իրավունքից օգտվելու համար Pay
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց թողած ժամկետի վերականգնման համար Pay
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով գրանցված լիցենզիայի կամ ենթալիցենզիայի պայմանների փոփոխությունների կամ դրա չեղյալ հայտարարումը գրանցելու համար Pay
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով իրավունքների վերականգնման մասին որոշման դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտարկված ապրանքային նշանի գրանցման դեմ առարկություն ներկայացնելու համար Pay
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով յուրաքանչյուրի կոլեկտիվ նշանի և հավաստագրային նշանի գրանցման համար Pay
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով պետական լիազոր մարմնում որևէ գործընթացի գործողություն կատարելու համար նախատեսված ժամկետի երկարաձգման համար Pay
Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով պետական լիազոր մարմնում որևէ գործընթացի իրականացման ժամկետի բացթողնման հետևանքով կորցրած իրավունքի վերականգնման մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար՝
Other actions
Pay
Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար՝ այդպիսի միջազգային գրանցումը երկարաձգելու համար՝ մեկ դասի ապրանքների համար՝ Pay
Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար՝ մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար Pay
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում ապրանքային նշանի լիցենզիայի կամ ենթալիցենզիայի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր ապրանքային նշանի համար) Pay
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր ապրանքային նշանի համար) Pay
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար Pay
Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում և ապրանքային նշանների հայտերի ընթացիկ հիմնապաշարում որոնում անցկացնելու համար՝ ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան յուրաքանչյուր դասով ներկայացված բառային կամ պատկերային նշանին նույնական կամ նման ապրանքային նշանների համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար
Other actions
Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության իրավունքը վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության ճշգրտման կամ լրացումներ կատարելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մեկ վկայագրի Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մի քանի վկայագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ) Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում ներկայացնելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով միջազգային կամ ցուցահանդեսային առաջնություն խնդրարկելու համար (յուրաքանչյուրի համար) Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով սահմանված ժամկետները երկարաձգելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով վկայագրի կրկնակը տալու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար (առաջին հինգ տարվա համար) Pay
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար (երկրորդ հինգ տարվա համար) Pay
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար (երրորդ հինգ տարվա համար) Pay
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար (հինգերորդ հինգ տարվա համար) Pay
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար (չորրորդ հինգ տարվա համար) Pay
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների զիջման գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր արդյունաբերական նմուշի համար) Pay
Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների զիջման մասին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի վկայագիր ստանալու իրավունքը զիջելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի վկայագիր տալու դեմ կամ արդյունաբերական նմուշի ԽՍՀՄ վկայագրի գործողության դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշի վկայագիր տալու համար Pay
Արդյունաբերական նմուշների Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար Pay
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտի հայտի վավերացված պատճենը տալու համար Pay
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների ասին պաշտոնական հրապարակումներում հայտատուի մեղքով տեղ գտած ակնհայտ սխալներն ուղղելու մասին նրա կողմից դիմում ներկայացնելու համար (յուրաքանչյուր սխալի համար) Pay
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների` Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյաններից քաղվածքներ տալու, ինչպես նաև հայտի մասին տեղեկություններ տրամադրելու համար (յուրաքանչյուր օբյեկտի համար) Pay
Արտոնագրային հավատարմատարի գրանցման կամ գրանցման մեջ փոփոխություն կատարելու համար Pay
Արտոնագրային հավատարմատարի թեկնածուի որակավորման քննություն ընդունելու համար Pay
Արտոնագրային տեղեկատվության յուրաքանչյուր էջի համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով ահմանված ժամկետները երկարաձգելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով առաջնության իրավունքը վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով առաջնության ճշգրտման կամ լրացումներ կատարելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն հրապարակելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրատիրոջ իրավունքների զիջման մասին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրատիրոջ իրավունքների զիջման մասին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր արտոնագրի համար) Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով արտոնագրի կրկնակը տալու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով գյուտի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու, այդ թվում՝ միջազգային հայտն ազգային փուլ փոխադրելու համար
Other actions
Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մեկ արտոնագրի Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ) Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով լրացուցիչ իրավական պահպանություն տրամադրելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում ներկայացնելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով հայտատուի դիմումի համաձայն` հայտը վաղաժամկետ հրապարակելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով միջազգային կամ ցուցահանդեսային առաջնություն խնդրարկելու համար (յուրաքանչյուրի համար) Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով տեխնիկայի մակարդակի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու համար Pay
Գյուտերի իրավական պահպանության գծով՝ հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Գյուտերի` Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար Pay
Գյուտի արտոնագիր ստանալու իրավունքի զիջման մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Գյուտի արտոնագիր տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Գյուտի արտոնագիր տալու համար Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (երկրորդ, երրորդ տարվա համար) Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (ութերորդ, իններորդ տարվա համար) Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար ) Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար) Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասներկուերորդ, տասներեքերորդ տարվա համար) Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասներորդ, տասնմեկերորդ տարվա համար) Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասնութերորդ, տասնիններորդ, քսաներորդ տարվա համար) Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ տարվա համար) Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասնվեցերորդ, տասնյոթերորդ տարվա համար) Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (քսաներեքերորդ, քսանչորսերորդ, քսանհինգերորդ տարվա համար) Pay
Գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (քսանմեկերորդ, քսաներկուերորդ տարվա համար) Pay
Գյուտի ԽՍՀՄ հեղինակային վկայագրի գործողության դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Գյուտի հայտը օգտակար մոդելի հայտի փոխակերպելու դիմում ներկայացնելու համար Pay
Գյուտի միջազգային հայտի առաքման համար Pay
Գյուտի նախնական փորձաքննության, որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Գյուտի նկարագրության հրապարակման համար` քսանհինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար Pay
Գրանցված ֆրանչայզինգի պայմանների փոփոխությունը գրանցելու համար (արդյունաբերական սեփականության յուրաքանչյուր օբյեկտի համար) Pay
Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի համաձայն փորձաքննության պահանջներին (ձևական հատկանիշներով) հայտի համապատասխանությունը ստուգելու և առաքելու համար Pay
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի գրանցման հայտ ներկայացնելու և վկայական տալու համար Pay
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի գրանցման վկայականի կրկնակը տալու համար Pay
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի նկատմամբ գույքային բացառիկ իրավունքները զիջելու մասին պայմանագրի գրանցման համար Pay
Ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի նկատմամբ գույքային իրավունքները փոխանցելու պայմանագրի գրանցման համար Pay
Լիցենզային կամ զիջման մասին պայմանագրերի գրանցման կամ գրանցումը մերժելու մասին լիազոր մարմնի որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ֆիրմային անվանումների գրանցման հայտ ներկայացնելու համար Pay
Մեկ սեփականատիրոջը և(կամ) հայտատուին պատկանող ապրանքային նշանների համար Pay
Օգտակար մոդելի արտոնագիր ստանալու իրավունքի զիջման մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու համար Pay
Օգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (երկրորդ, երրորդ տարվա համար) Pay
Օգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (ութերորդ, իններորդ տարվա համար) Pay
Օգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար) Pay
Օգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար) Pay
Օգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (տասներորդ տարվա համար) Pay
Օգտակար մոդելի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու, այդ թվում՝ միջազգային հայտն ազգային փուլ փոխադրելու համար
Other actions
Pay
Օգտակար մոդելի հայտը գյուտի հայտի փոխակերպելու դիմում ներկայացնելու համար Pay
Օգտակար մոդելի հայտի փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար Pay
Օգտակար մոդելի նկարագրության հրապարակման համար` քսանհինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության իրավունքը վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով առաջնության ճշգրտման կամ լրացումներ կատարելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով արտոնագրատիրոջ իրավունքների զիջման մասին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով արտոնագրատիրոջ իրավունքների զիջման մասին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր արտոնագրի համար) Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու համար Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով արտոնագրի կրկնակը տալու համար Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է մեկ արտոնագրի Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում էմի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ) Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում ներկայացնելու համար Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով միջազգային կամ ցուցահանդեսային առաջնություն խնդրարկելու համար (յուրաքանչյուրի համար) Pay
Օգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով սահմանված ժամկետները երկարաձգելու մասին դիմում ներկայացնելու համար Pay
Օգտակար մոդելների` Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար Pay
Ֆրանչայզինգի գրանցման համար (արդյունաբերական սեփականության յուրաքանչյուր օբյեկտի համար) Pay