Fill in the following fieldsDear user, if you have time dependent payments (duties, fines, tax payments), please make the payments at least five working days in advance.

Գյուտերի իրավական պահպանության գծով խնդրարկվող առաջնությունը ճշգրտելու կամ լրացնելու համար դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար` ա. Ֆիզիկական անձանց կամ մինչև 25 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց համար՝ 2500 դրամ բ. 25-ից 100 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց համար՝ 5000 դրամ գ. 100-ից ավելի աշխատող ունեցող իրավաբանական անձանց համար՝ 10000 դրամ.
Ministry of Economy
900005016200
Please fill in the beneficiary's public service number (previously social card number)
Please fill in the fullname of the person for whom you are making the payment
Please, fill in the e-mail address at which you want to receive the payment receipt (including the 20 digit PIN).
The amount of money paid for this transaction in AMD.
AMD

This is the service charge which is charged to the user by the servicing bank/company.
AMD

Payment method

Pay