ՀՀ դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների կողմից մատուցվող ծառայություններ


ՄԱՍ 1. ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ, ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԴրույքաչափ
1.1 ՀՀ քաղաքացու կենսաչափական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 65000Դ $135 €122 £100
1.2 16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացուն կենսաչափական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 30000Դ $62 €56 £46
1.3 Օտարերկրյա պետություններում վավերական ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 65000Դ $135 €122 £100
1.4 16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացուն օտարերկրյա պետություններում վավերական անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար 30000Դ $62 €56 £46
1.5 ՀՀ քաղաքացու անձնագրի ընդհանուր ժամկետը 5 տարով երկարաձգելու համար 10000Դ $21 €19 £15
1.6 Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացու անձնագրի վավերականության ժամկետը մինչև երկու տարի ժամկետով երկարաձգելու համար 10000Դ $21 €19 £15
1.7 Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացու անձնագրի վավերականության ժամկետը երկու տարուց ավելի ժամկետով երկարաձգելու համար 20000Դ $42 €38 £31
1.8 ՀՀ վերադարձի վկայական տալու համար՝ անձնագրի կորստյան դեպքում, եթե առկա չէ ՀՀ քաղաքացու ինքնությունը հավաստող այլ փաստաթուղթ 30000Դ $62 €56 £46
1.9 Ժամկետանց կամ այլ պատճառով օգտագործման համար ոչ պիտանի անձնագրի կամ ՀՀ քաղաքացու ինքնությունը հավաստող այլ փաստաթղթի հիմքով ՀՀ վերադարձի վկայական տալու համար 10000Դ $21 €19 £15
2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԴրույքաչափ
2.1 ՀՀ այցելության մուտքի արտոնագիր (մինչև 21 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 3000Դ $6 €6 £5
2.2 ՀՀ այցելության մուտքի արտոնագիր (մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 15000Դ $31 €28 £23
2.3 ՀՀ այցելության բազմակի մուտքի արտոնագիր (մինչև 60 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով և մինչև վեց ամիս վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 20000Դ $42 €38 £31
2.4 ՀՀ այցելության բազմակի մուտքի արտոնագիր (մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով և մինչև մեկ տարի վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 40000Դ $83 €75 £62
2.7 ՀՀ մեկ մուտքի տարանցիկ արտոնագիր տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 10000Դ $21 €19 £15
2.8 ՀՀ բազմակի մուտքի տարանցիկ արտոնագիր (մեկ տարի վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք 18000Դ $37 €34 £28
3. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԴրույքաչափ
3.2 Ամուսնության մեջ չգտնվող մորից ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 5000Դ $10 €9 £8
3.3 Ամուսնության մեջ գտնվող ծնողներից ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 20000Դ $42 €38 £31
3.4 Ամուսնության, հայրության որոշման կամ որդեգրման պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 25000Դ $52 €47 £38
3.5 Ամուսինների համատեղ դիմումի կամ դատական կարգով ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 120000Դ $250 €226 £185
3.6 Սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ անգործունակ ճանաչված կամ երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով ազատազրկված անձի հետ ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 20000Դ $42 €38 £31
3.7 Ազգանվան, անվան և հայրանվան փոփոխության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը 45000Դ $94 €85 £69
3.8 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներում ուղղումներ կամ փոփոխություններ կատարելու համար 30000Դ $62 €56 £46
3.9 Հյուպատոսական հիմնարկում պահվող ՔԿԱԳ ակտերի հիման վրա կրկնակի վկայական տալու համար 10000Դ $21 €19 £15
4. ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԴրույքաչափ
4.1 Անշարժ գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի վավերացման համար 30000Դ $62 €56 £46
4.2 Այլ լիազորագրերի վավերացման համար 15000Դ $31 €28 £23
4.3 Պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար 25000Դ $52 €47 £38
4.4 Փաստաթղթերի պատճենների և փաստաթղթերից քաղվածքների հաստատման յուրաքանչյուր էջի համար 10000Դ $21 €19 £15
4.5 Փաստաթղթերի` օտար լեզվից հայերեն թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար 10000Դ $21 €19 £15
4.6 Փաստաթղթերի (բացառությամբ անձնագրերի և քաղաքացիական կացության վկայականների)` հայերենից օտար լեզու թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար 15000Դ $31 €28 £23
4.7 Անձնագրերի և քաղաքացիական կացության վկայականների` հայերենից օտար լեզու թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար 7000Դ $15 €13 £11
4.8 Քաղաքացու ողջ լինելու, որոշակի վայրում գտնվելու և այլ տեղեկանքների ձևակերպման և հաստատման համար 15000Դ $31 €28 £23
4.9 Ստորագրության իսկության վավերացման համար 7000Դ $15 €13 £11
4.1 Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման համար 15000Դ $31 €28 £23
4.11 Կտակների վավերացման համար 15000Դ $31 €28 £23
4.12 Ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալու համար 10000Դ $21 €19 £15
4.13 Ի պահ ընդունված փաստաթղթերը պահպանելու համար` ամսական 5000Դ $10 €9 £8
4.14 Ի պահ ընդունված դրամը, արժեթղթերը և այլ արժեքները պահպանելու համար` ամսական 10000Դ $21 €19 £15
4.15 Այլ նոտարական ծառայությունների համար 7000Դ $15 €13 £11
5. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԴրույքաչափ
5.1 Փաստաթղթերի հյուպատոսական վավերացման համար` ֆիզիկական անձանցից 5000Դ $10 €9 £8
5.2 Փաստաթղթերի հյուպատոսական վավերացման համար` իրավաբանական անձանցից 15000Դ $31 €28 £23
6. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԴրույքաչափ
6.1 ՀՀ-ում դատվածության եւ հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք ձեւակերպելու համար 25000Դ $52 €47 £38
6.2 Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք ձեւակերպելու համար 25000Դ $52 €47 £38
6.3 Քաղաքացիության մասին տեղեկանք ձեւակերպելու համար 25000Դ $52 €47 £38
6.4 Հարցման հիման վրա ձեւակերպվող այլ տեղեկանքներ 25000Դ $52 €47 £38
6.5 Քաղաքացու կողմից ներկայացված կամ դիվանագիտական ներկայացուցչության արխիվում պահվող փաստաթղթերի, ինչպես նաեւ իրավական ակտերի հիման վրա ձեւակերպվող տեղեկանքներ 10000Դ $21 €19 £15
6.6 Առանց հարցման այլ տեղեկանքներ ձեւակերպելու համար 10000Դ $21 €19 £15
6.8 Փաստաթղթեր պահանջելու եւ դրանք դիմողին հանձնելու համար 10000Դ $21 €19 £15
7. ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐԻՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԺԱՄԻ ՀԱՄԱՐ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉԴրույքաչափ
7.1 ՀՀ քաղաքացիներից 7000Դ $15 €13 £11
7.2 Օտարերկրյա քաղաքացիներից 14000Դ $29 €26 £22
8. ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԴրույքաչափ
8.1 Այլ ծառայությունների համար 10000Դ $21 €19 £15
ՄԱՍ 2. ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼԸ
1 ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար 1000Դ $2 €2 £2
2 ՀՀ քաղաքացիությունը փոխելու համար 25000Դ $52 €47 £38
ՄԱՍ 3. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐՎՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ, ՈՐՈՇԱԿԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1 ՀՀ-ում հատուկ կացության կարգավիճակ, հատուկ անձնագիր տալու, ինչպես նաև հաշվառելու համար 150000Դ $312 €282 £231
2 Կորցրածի փոխարեն նոր ՀՀ հատուկ անձնագիր տալու համար 75000Դ $156 €141 £115