Choose the appropriate paymentState Revenue Committee
Ջրօգտագործման համար Pay
Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար Pay
Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար Pay
Ջրային ավազան վնասակար նյութեր արտանետման համար Pay
Աղբյուսներում թափոնների տեղադրման համար Pay
Ֆիզիկական անձանց պատկանող ավտոմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Pay
Ֆիզիկական անձանց պատկանող գյուղմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Pay
Ֆիզիկական անձանց պատկանող լողամիջոցներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Pay
Իրավաբանական անձանց պատկանող ավտոմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Pay
Իրավաբանական անձանց պատկանող գյուղմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Pay
Իրավաբանական անձանց պատկանող լողմիջոցներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Pay
ՀՀ-ում իրացվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար Pay
Կենսապաշարների օգտագործման համար Pay
Արդյունահանված մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացման համար վճարվող ռոյալթի Pay