Choose the appropriate paymentState Revenue Committee
Ակցիզ հարկ արտադրվող այլ ակցիզային ապրանքներ Pay
Ակցիզ հարկ ՀՀ-ում արտադրվող գարեջուր Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար ակցիզային դրոշմանիշներ Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող խաղողի և այլ գինիներ Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող փրփրուն գինիներ, գինենյութ Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող վերմուտ և խաղողի այլ գինիներ, որոնք պարունակում են բուսական և արոմատիկ էքստրատներ Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող խմորման ենթարկվող այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր,պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք) Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող էթիլենային սպիրտ Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող սպիրտային խմիչքներ Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող խաղողի գինու թորումից ստացվող թրմեր, կոնյակ Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող օղի Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող լիկյորներ, մրգօղիներ Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող հում նավթ և նավթամթերքներ Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող նավթային գազեր և գազանման ածխաջրածիններ (բացառությամբ բնական գազի) Pay
Ակցիզ հարկ արտադրվող շամպայն Pay
Ակցիզ հարկ ՀՀ-ում արտադրվող շարժիչային յուղերի համար ակցիզային հարկ: Pay