Fill in the following fieldsDear user, if you have time dependent payments (duties, fines, tax payments), please make the payments at least five working days in advance.

Համատիրությունների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների պետական գրանցման կամ դրանց առանձնացված uտորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների և պետական գրանցամատյանում գրառման ենթակա այլ տեղեկությունների փոփոխությունների հաշվառման համար
Ministry of Justice
900005160768
Please fill in the beneficiary's public service number (previously social card number)
Please fill in the fullname of the person for whom you are making the payment
Please, fill in the e-mail address at which you want to receive the payment receipt (including the 20 digit PIN).
The amount of money paid for this transaction in AMD.
AMD

This is the service charge of 0.15% of the paid ammount which is charged to the cardholder by the servicing bank.
AMD

Payment method

Pay